Ik hecht aan je privacy

We leggen incidenteel persoonsgegevens vast en houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Algemene Verordeing Gegevensbescherming. Je leest hier hoe we dat doen.

Privacy is voor mij van groot belang. Ik ga dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren ik je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Bewaartermijn van uw persoongegevens
 • oegang tot de persoonsgegevens
 • Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
 • Uitwisseling gegevens
 • Jouw rechten
 • Heb je een vraag of klacht?
 • Contactgegevens

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerkt persoonsgegevens binnen deze site primair om contact met je te kunnen leggen en te kunnen beheren. Wanneer je contact met mij opneemt via deze site zal ik persoonsgegevens van je verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken ik?
De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou als bezoeker van de website of deelnemer aan functionaliteiten van de website.

Ik verwerk vanje de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functie
 • Woonplaats (NAW) gegevens (in voorkomende gevallen)
 • Telefoonnummer (in voorkomende gevallen)
 • E-mail adres

Hoe gaan ik met je persoonsgegevens om?
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De privacy-gevoeligheid van je gegevens wordt daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee omgaan.

Ik maak gebruik van ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, hebben ik met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met je persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.

Bewaartermijn van uw persoongegevens
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens die je op contactformulieren binnen de website noteert, verwijderen wij minimaal eenmaal per maand van de servers.

Toegang tot de persoonsgegevens
Alleen de beheerders van de website hebben toegang tot de door jou ingevulde gegevens. Deelname aan het discussieforum kan niet anoniem, de gegevens die je daar invult, zijn publiekelijk zichtbaar.

Je rechten
Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Mocht je gebruik willen maken van je rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

Heb je een vraag of klacht?
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of verzoeken kun je contact met mij op te nemen.

Naast het feit dat je bij mij terecht kunt voor al je vragen, verzoeken en klachten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.